MOF1 – CHẾ PHẨM SINH HỌC CHỐNG SƯỢNG TRÁI CHO CÂY MĂNG CỤT CHAI 250ML HOA LAN CHÍ HUY

MOF1 – CHẾ PHẨM SINH HỌC

– Chống xoăn lá, xoắn ngọn

– Trừ bệnh khảm, sượng trái

Đọc tiếp