PHÂN LOẠI LỚP CÔN TRÙNG

Xin cảm ơn!

Phân lớp: Apterygota (Không cánh)

  • Bộ Archaeognatha (Hàm nguyên thủy)

  • Bộ Thysanura (Đuôi tơ, Ba đuôi, Anh vĩ)

  • Bộ Monura – (Độc vĩ, Một đuôi) tuyệt chủng

Phân lớp: Pterygota (Có cánh)

  • Bộ Ephemeroptera (Phù du)

  • Bộ Odonata (Chuồn chuồn)

  • Bộ Diaphanopteroidea – tuyệt chủng

  • Bộ Palaeodictyoptera – tuyệt chủng

  • Bộ Megasecoptera – tuyệt chủng

  • Bộ Archodonata – tuyệt chủng

 • Siêu bộ: Neoptera (Cánh mới)

  • Bộ Blattodea (Gián)

  • Isoptera (Bộ Đẳng cánh-Cánh Đều: Mối. Hiện có người xếp mối vào bộ gián-Blattodea)

  • Mantodea (Bọ ngựa)

  • Bộ Dermaptera (Cánh da)

  • Bộ Plecoptera (Cánh úp)

  • Bộ Orthoptera (Cánh thẳng: Châu chấu, cào cào, muỗm, dế)

  • Bộ Phasmatodea (Bọ que)

  • Bộ Embioptera (Cánh lợp, bọ chân dệt)

  • Bộ Zoraptera (Rận đất)

  • Bộ Grylloblattodea

  • Bộ Mantophasmatodea (gladiators)

 • Siêu bộ: Exopterygota (Cánh ngoài)

  • Bộ Psocoptera (Rệp sáp, Mọt)

  • Bộ Thysanoptera (Cánh viền, Bọ trĩ)

  • Bộ Phthiraptera (Rận, chấy)

  • Bộ Hemiptera (Cánh nửa)

 • Siêu bộ: Endopterygota (Cánh trong)

  • Raphidioptera (snakeflies)

  • Megaloptera (Cánh rộng)

  • Neuroptera (Cánh gân: Tảo linh)

  • Coleoptera (Cánh cứng: Bọ rùa, Bọ hung)

  • Strepsiptera (Cánh vuốt)

  • Mecoptera (Cánh dài)

  • Siphonaptera (Cánh ống: Bọ chét)

  • Diptera (Cánh đôi-Hai cánh: Ruồi, Muỗi)

  • Trichoptera (Cánh lông)

  • Lepidoptera (Cánh vẩy, cánh phấn: bướm, ngài, nhậy)

  • Hymenoptera (Cánh màng: Ong, kiến)

  • Miomoptera – tuyệt chủng

  • Protodiptera (Hai cánh nguyên thủy) tuyệt chủng

Chuyên mụcChưa phân loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *